Cần quy định rõ thẩm quyền người đứng đầu trong công tác cán bộ

Cập nhật, 07:04, Thứ Ba, 26/09/2023 (GMT+7)

BTC Trung ương đang lấy ý kiến cho dự thảo “Quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ”.

Để hoàn thiện dự thảo này, thời gian qua đã có nhiều cuộc hội nghị, hội thảo được tổ chức lấy ý kiến nhằm hoàn thiện quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ.

Theo BTC Trung ương, 1 trong 3 vấn đề cấp bách của công tác xây dựng Đảng được nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) là xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của cá nhân người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong mối quan hệ với tập thể cấp ủy, cơ quan, đơn vị.

Từ trước đến nay, chủ trương này có xuyên suốt trong hệ thống các văn bản của Đảng, trong đó đều thể hiện yêu cầu phải có quy định cụ thể về thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu và yêu cầu tăng cường phân cấp, phân định rõ trách nhiệm người đứng đầu, nhưng chưa có văn bản nào quy định một cách cụ thể.

Mới đây nhất, Nghị quyết số 28-NQ/TW của BCH Trung ương tại Hội nghị Trung ương 6 (khóa XIII) nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục hoàn thiện các quy định về cơ chế tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác cán bộ, nhất là trong đánh giá, giới thiệu, bổ nhiệm cán bộ.

Tại một cuộc hội thảo mới đây, nhiều đại biểu đều khẳng định việc ban hành quy định là cần thiết nhằm nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Nhiều ý kiến đề nghị bổ sung quy định xác định rõ hơn thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu, bảo đảm tính công khai, minh bạch, tăng cường kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ; trách nhiệm của người đứng đầu với cán bộ do mình trực tiếp đề xuất, giới thiệu.

Cũng có ý kiến cho rằng, ngoài xác định trách nhiệm, xử lý trách nhiệm người đứng đầu thì cần có sự liên đới trách nhiệm của tập thể cấp ủy, tổ chức đảng, đơn vị để thể hiện tinh thần trách nhiệm cao nhất trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ. Khi đã hoàn thiện và ban hành quy định, BTC Trung ương nên có hướng dẫn thống nhất để các địa phương dễ dàng thực hiện.

Ông Nguyễn Quang Dương- Phó Trưởng BTC Trung ương, cho biết, việc xây dựng đề án quy định cụ thể là cần thiết, dựa trên những nguyên tắc cơ bản như Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, nguyên tắc tập trung dân chủ, đồng thời bảo đảm thực hiện đồng bộ với các quy định đã có về đánh giá cán bộ, quy hoạch cán bộ, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử…

Tổ biên tập đang phân định để làm rõ được thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu, tăng cường phân cấp, ủy quyền một cách thật sự, nhưng vẫn phải tránh được sự độc đoán, chuyên quyền, lợi dụng thẩm quyền, trách nhiệm. Tổ biên tập sẽ tiếp thu tối đa các ý kiến góp ý, nghiên cứu thật kỹ các nội dung, nhất là những vấn đề còn có ý kiến khác nhau để tham mưu hoàn chỉnh dự thảo quy định trong thời gian tới.

AN NHIÊN