Chính phủ yêu cầu đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch

Cập nhật, 16:56, Thứ Sáu, 02/09/2022 (GMT+7)

Ngày 26/8/2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết 108/NQ-CP về thực hiện Nghị quyết số 61/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội về việc tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch (QH) và một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ lập và nâng cao chất lượng QH thời kỳ 2021- 2030.

Theo nghị quyết này, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương:

- Rà soát sửa đổi, bổ sung và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành về công tác QH, bảo đảm đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật, đặc biệt là các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành về công tác QH có nội dung chưa phù hợp với quy định của Luật QH.

- Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy định về điều kiện, quy chuẩn kỹ thuật, chuyên ngành về QH.

- Đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành việc lập, quyết định hoặc phê duyệt các QH cấp quốc gia, QH vùng, QH tỉnh; ưu tiên tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định và quyết định hoặc phê duyệt các QH cấp quốc gia mang tính cấp bách nhằm kịp thời thực hiện chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội của đất nước; hoàn thành QH tổng thể quốc gia và các QH ngành hạ tầng quan trọng trong năm 2022; phấn đấu cơ bản hoàn thành các QH ngành quốc gia còn lại, QH vùng và QH tỉnh trong năm 2022 trên cơ sở bảo đảm chất lượng các QH.

- Khẩn trương xem xét, quyết định áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các gói thầu tư vấn để lập các QH cấp quốc gia, QH vùng, QH tỉnh mà đến thời điểm Nghị quyết số 61/2022/QH15 có hiệu lực thi hành chưa lựa chọn được nhà thầu.

BT (theo Tin Tức Pháp Luật)