Quy hoạch - nền tảng phát triển đô thị

Cập nhật, 05:38, Thứ Sáu, 02/12/2022 (GMT+7)

(VLO) Phát triển đô thị (ĐT) là một động lực phát triển, góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả. Trong đó quy hoạch là công cụ nền tảng để định hướng phát triển ĐT.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị ĐT toàn quốc năm 2022 phổ biến Nghị quyết số 148/NQ-CP ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững ĐT Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Để hiện thực hóa những mục tiêu, chỉ tiêu trong Nghị quyết của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của Chính phủ, Thủ tướng nhấn mạnh một số quan điểm, định hướng.

Theo đó, cần có tư duy, cách tiếp cận mới; bám sát thực tiễn, tôn trọng thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn lấy thực tiễn làm thước đo; triển khai công việc có trọng tâm, trọng điểm, làm đến đâu chắc đến đó với những biện pháp, giải pháp cụ thể, thiết thực, hiệu lực, hiệu quả.

Chương trình hành động của Chính phủ đã đề ra 33 nhiệm vụ tập trung vào 5 nhóm nhiệm vụ giải pháp, mà trước hết là nhóm nhiệm vụ nâng cao, thống nhất nhận thức về đặc thù của ĐT, vai trò, vị thế của ĐT trong sự phát triển chung, xác định phát triển ĐT gồm 3 trụ cột chính là quy hoạch, xây dựng và quản lý ĐT.

“Quy hoạch phải đi trước một bước với tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược. Công tác quy hoạch làm tốt thì mới tiết kiệm được nguồn lực, xác định và phát huy được tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh, chỉ ra và hóa giải những khó khăn, thách thức của địa phương, của vùng”, Thủ tướng nhấn mạnh, đồng thời đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung phát triển hạ tầng chiến lược theo 3 đột phá chiến lược đã được xác định, nhất là hạ tầng giao thông, từ đó tạo không gian phát triển mới, các khu ĐT, dịch vụ mới, tạo việc làm, sinh kế cho người dân.

Nghị quyết số 06 của Bộ Chính trị đã đưa ra 5 quan điểm chỉ đạo về quy hoạch, xây dựng và quản lý phát triển bền vững ĐT Việt Nam.

Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW đã đề ra 15 nhóm chỉ tiêu cụ thể như đến năm 2030: tỷ lệ ĐT hóa toàn quốc đạt trên 50%, cả nước có khoảng 1.000 - 1.200 ĐT.

YÊN HƯƠNG