Trên 99% hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết đúng hạn

Cập nhật, 09:32, Thứ Ba, 02/08/2022 (GMT+7)

6 tháng năm 2022, UBND tỉnh đã thực hiện kiểm soát chất lượng và ban hành 35 quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị.

Đến nay, bộ TTHC đang được áp dụng thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện, xã là 1.699 TTHC. Kết quả giải quyết hồ sơ TTHC tại các cấp chính quyền ở địa phương đạt trên 99% hồ sơ được giải quyết đúng hạn.

Bên cạnh, việc triển khai chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số được quan tâm chỉ đạo thực hiện, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. Mạng diện rộng của tỉnh đã triển khai đến 100% cơ quan hành chính các cấp tỉnh; hệ thống quản lý văn bản và điều hành đã triển khai đến 100% cơ quan hành chính nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã.

Cổng dịch vụ công của tỉnh đã đăng tải 1.702 dịch vụ công trực tuyến; trong đó, có 1.118 dịch vụ công mức 4 (cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã), còn lại 584 đạt mức 2. Hệ thống một cửa điện tử đã triển khai tại 100% sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã.

HẢI YẾN