Nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học

Cập nhật, 06:03, Thứ Năm, 27/05/2021 (GMT+7)

(VLO) Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành kế hoạch tổng thể “Nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học- công nghệ (KHCN) và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021- 2030”.

Kế hoạch nhằm thực hiện mục tiêu then chốt trong việc đưa năng suất trở thành động lực phát triển quan trọng trong các ngành, lĩnh vực, thông qua việc ứng dụng các thành tựu mới của KHCN, áp dụng các hệ thống quản lý, công vụ cải tiến năng suất tiên tiến, kết hợp với nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, phù hợp xu thế của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4…

Theo kế hoạch, năm 2025 sẽ góp phần đạt mục tiêu tăng năng suất lao động bình quân trên 7%/năm, góp phần đạt mục tiêu đóng góp của KHCN thông qua TFP, đóng góp khoảng 45% vào tăng trưởng kinh tế… Đến năm 2030, đạt mục tiêu tăng năng suất lao động bình quân trên 7,5%/năm.

CÔNG NGÔN