Bảo vệ đất nước trên không gian mạng

Cập nhật, 15:58, Thứ Tư, 09/06/2021 (GMT+7)

Bảo vệ an ninh, chủ quyền quốc gia là vấn đề quan trọng và cấp thiết ngày nay. Dù trên không gian mạng thì đây cũng có thể coi là nguy cơ tiềm ẩn và hiện hữu.

Nhìn lại khoảng 10 năm qua, hẳn không ít người phải giật mình vì sự ảnh hưởng của hội nhập với Việt Nam đã quá rõ ràng. Đó là một xu thế mà chúng ta buộc phải tham gia nếu không muốn tụt hậu. Một trong những ảnh hưởng mạnh mẽ nhất là cuộc cách mạng công nghiệp 4.0- thứ tác động đến cuộc sống, sinh hoạt của từng cá nhân, mà đáng kể nhất là các tiện ích công nghệ thông tin như Internet, điện thoại thông minh, mạng xã hội... Từ đó, lối sống tư sản ngày càng thâm nhập, có nguy cơ hòa tan, làm mất dần bản sắc văn hóa dân tộc trong thế hệ trẻ ngày nay.

Không gian mạng tác động không nhỏ đến đời sống của người dân. Chính họ có lúc cũng không hề biết mình đang bị lợi dụng. Do không đạt được mục đích, các thế lực phản động ngày càng tìm những phương cách mới, hòng đạt được mục đích của chúng là lật đổ nhà nước Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa. Chúng không từ một thủ đoạn nào để tuyên truyền chống phá chế độ, chống phá Đảng Cộng sản. Lợi dụng sự tự do thông tin trên mạng Internet, các thế lực thù địch tạo ra các âm mưu thâm độc, gia tăng hoạt động chống phá đất nước, âm mưu lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa. Nếu một quốc gia không mở cửa chia sẻ thông tin vào giao lưu văn hóa với thế giới thì chắc chắn sẽ bị cô lập, tách tời khỏi sự phát triển chung của thế giới. Nhưng khi người dân tiếp xúc với thông tin nhiều chiều trên thế giới thì cũng ít nhiều bị biến đổi tư tưởng, gây nguy cơ cho thế chế chính trị
quốc gia.

Vào thời điểm hiện nay, khi toàn Đảng, toàn dân ta đang tưng bừng kỷ niệm những ngày lễ trọng đại của dân tộc thì những đối tượng này lại càng ra sức xuyên tạc các lời lẽ của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, hòng lôi kéo, dụ dỗ một số thanh niên thiếu lý tưởng. Chúng ra sức lan truyền tệ nạn xã hội và lối sống buông thả hòng chiêu dụ thêm thành viên cho mục đích chống phá nước ta. Chúng rêu rao rằng chúng yêu nước nhưng không yêu chế độ, rằng chỉ có chế độ của chúng mới là chế độ
hoàn mỹ.

Việc lợi dụng những quan điểm, những bài phát biểu và câu nói của các vị lãnh đạo đã trở thành chiêu thức thường xuyên của các thế lực thù địch để chống phá nước ta. Một trong những “mưu hèn kế bẩn” của chúng là cố tình chỉnh sửa, cắt ghép hình ảnh và âm thanh để xuyên tạc, bóp méo, đưa vào “hoàn cảnh” do chúng tự tạo nên. Khi tung những lời xuyên tạc đó lên mạng xã hội, chúng còn cho một số người tạo nhiều tài khoản phát biểu hùa theo, ra vẻ như có nhiều người ủng hộ, tạo “dư luận ảo” nhằm lôi kéo, lung lạc niềm tin của người dân vào Đảng và đất nước. Nâng cao ý thức làm chủ và bảo vệ không gian mạng của cán bộ, đảng viên và nhân dân là rất quan trọng và cấp thiết.

Các chiêu bài tuyên truyền của các nhóm chống phá Đảng và Nhà nước ta trước đây thường có một điểm chung, đó là “bôi nhọ rồi dụ dỗ”, nhưng gần đây các hoạt động đó lại được tiếp tay bằng tốc độ lan tỏa mạnh mẽ của mạng Internet- nhất là các mạng xã hội- tạo ra sự nguy cơ không nhỏ trong nhân dân, nhất là chúng đang hướng tới việc đầu độc giới trẻ vốn được sinh ra trong thời bình và không trực tiếp chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.

Do vậy, việc làm quan trọng nhất của chúng ta trong lúc này chính là nâng cao lý tưởng cách mạng và lòng yêu nước cho thế hệ trẻ, nhất là những học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên chuẩn bị bước vào ngưỡng cửa cuộc đời hay những người sắp đi làm. Trong bối cảnh đất nước bị tấn công hàng ngày bởi các “vũ khí thông tin”, với âm mưu vô cùng thâm độc là muốn Việt Nam tự chuyển hóa, tự “diễn biến từ bên trong” nhằm lật độ chế độ xã hội chủ nghĩa, thì không chỉ các cơ quan chức năng mà cả người dân cần tự bảo vệ chính mình và góp phần bảo vệ đất nước. Đầu tiên chúng ta cần thống nhất nhận thức trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân. Phải nâng cao sự đoàn kết trong đội ngũ đảng viên từ cơ sở, thậm chí cần thiết phải luôn duy trì và tăng cường sự đoàn kết nhân dân từ đơn vị thôn, làng, bản. Điều đó nhằm tuyên truyền thường xuyên, hướng nhân dân tiếp tục tin tưởng vào sự lãnh đạo và chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tăng cường tuyên truyền để nhân dân hiểu rằng giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc cùng với tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa của nhân loại mới là con đường đúng đắn. Đẩy mạnh hiện đại hóa hệ thống công nghệ thông tin, tăng cường hiệu quả thông tin của các cơ quan nhà nước. Hướng nhân dân, nhất là lớp trẻ đi theo giá trị văn hóa, tinh thần tự hào dân tộc, tăng sức đề kháng với các tư tưởng xuyên tạc, thù địch, chống phá.

Chúng ta phải tích cực tuyên truyền hơn nữa về lòng yêu nước cho thế hệ trẻ bằng nhiều cách khác nhau. Lòng yêu nước vốn đã sẵn có trong thế hệ trẻ Việt Nam, nhưng các nhóm phản động cố tình tách rời lòng yêu nước và chế độ, do đó phải giáo dục, tuyên truyền học sinh, thanh niên không bị mắc mưu chúng. Phải làm cho thanh thiếu niên hiểu được rằng để đất nước có được độc lập tự do như bây giờ chính là do công lao, xương máu của các chiến sĩ cách mạng, chiến sĩ cộng sản, vì thế không thể tách rời nhà nước xã hội chủ nghĩa và lòng yêu nước. Cần nói rõ ràng điều đó, nhất là đối với những người muốn đứng trong hàng ngũ của Đảng.

ĐINH THÀNH TRUNG