Tạo sự đồng bộ, thông suốt

Cập nhật, 06:36, Thứ Tư, 13/07/2022 (GMT+7)

Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII) đã thông qua chủ trương thành lập BCĐ cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng, tiêu cực (TNTC). Từ chủ trương này, đa số cán bộ, đảng viên và nhân dân tin tưởng và kỳ vọng, công cuộc phòng chống TNTC dưới sự lãnh đạo của Đảng tiếp tục đạt được những kết quả tích cực.

Theo BCĐ Trung ương về phòng chống TNTC, công tác phòng chống TNTC ở nước ta ngày càng thu được những thành tích quan trọng, tạo chuyển biến tích cực, rất nhiều vụ án kinh tế lớn, TNTC được phát hiện, điều tra, xử lý, nhiều cán bộ, đảng viên, trong đó có những cán bộ cấp cao, bị kỷ luật của Đảng, pháp luật Nhà nước.

Tuy nhiên, ở một số địa phương vẫn còn tình trạng “trên nóng, dưới lạnh” trong phòng chống TNTC. “Trên nóng dưới lạnh”, “trên quyết liệt” “dưới tê liệt” là những từ được Tổng Bí thư, Trưởng BCĐ Trung ương về phòng chống TNTC nhiều lần nhấn mạnh. Có nhiều nguyên nhân của tình trạng này, chủ yếu tập trung vào một số nguyên nhân chính như: Thiếu sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, nhất quán của Đảng từ Trung ương tới địa phương.

Như chúng ta biết, phòng chống TNTC là một trong những nội dung cốt lõi, trọng tâm của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; thành bại của công tác này ảnh hưởng đến sự ổn định của quốc gia, dân tộc; sự hưng vong của chế độ. Chính vì thế, đây không chỉ là nhiệm vụ của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị mà phải là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, của tất cả các cơ quan, đoàn thể, địa phương.

Do đó, việc thành lập BCĐ cấp tỉnh về phòng chống TNTC là bước tiến quan trọng để công tác này đến gần với cơ sở hơn, trước tiên là tạo sự đồng bộ, thông suốt từ Trung ương đến địa phương. Thực tế cho thấy, thời gian qua hầu hết hành vi TNTC bị các cơ quan chức năng phát hiện, điều tra, xử lý đều có tính chất rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, gây tổn thất to lớn, để lại hậu quả, tác hại lâu dài với toàn xã hội.

Do vậy, việc thành lập BCĐ cấp tỉnh về phòng chống TNTC là giải pháp hữu hiệu để phòng ngừa, phát hiện và xử lý từ sớm, từ xa, từng bước tiến tới hạn chế, triệt tiêu hành vi, mầm mống TNTC. Qua đó, góp phần giảm thiểu mức độ ảnh hưởng, hậu quả, thiệt hại do TNTC gây ra.

Qua 16 năm kể từ khi BCĐ Trung ương về TNTC được thành lập, có rất nhiều bài học kinh nghiệm quý. Một trong số đó mà BCĐ phòng chống TNTC các địa phương phải lưu ý, đó là sự kiên quyết, không có vùng cấm, xử lý bất kỳ cán bộ nào dù là ai khi có những biểu hiện TNTC. Đó là sự nêu gương, sự trong sạch, liêm khiết của BCĐ, nhất là của người đứng đầu. 

AN NHIÊN