Cần thực thi tốt văn hóa công vụ

Cập nhật, 04:59, Thứ Tư, 20/07/2022 (GMT+7)

Phát biểu tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã lưu ý, song song với các giải pháp phòng chống tham nhũng phù hợp với bối cảnh yêu cầu phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, cần phải xây dựng được văn hóa công vụ của mỗi ngành, cơ quan, đơn vị.

Văn hóa công vụ được hiểu là văn hóa đặc thù của một tổ chức được xây dựng trên nền tảng các giá trị, chuẩn mực của cơ quan công quyền; được đội ngũ công chức tôn trọng, chia sẻ, thực hành, xác lập niềm tin, đạo đức, nếp sống, truyền thống và bản sắc của nền công vụ; giúp nâng cao năng lực, hiệu quả, hiệu lực thực thi công vụ và đạt được mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Việc xây dựng văn hóa công vụ có liên quan gì đến phòng chống tham nhũng, tiêu cực? Thực tế cho thấy, tham nhũng thường diễn ra trong nội bộ, do người có chức, có quyền thực hiện. Phòng chống tham nhũng là cuộc đấu tranh ngay trong chính bản thân mỗi con người, trong mỗi cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương. Vì thế, việc xây dựng, thực thi tốt văn hóa công vụ của những người thực thi nhiệm vụ công sẽ tạo môi trường lành mạnh để cán bộ “không thể”, “không dám”, “không muốn”, “không cần” tham nhũng.

Theo đánh giá, hiện vẫn còn một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức, trong đó có cả cán bộ cấp cao thoái hóa, biến chất, quan liêu, tiêu cực, tham nhũng, thậm chí có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tinh thần, thái độ giao tiếp phục vụ Nhân dân có lúc, có nơi còn chưa tốt. Vì thế, việc xây dựng, hình thành văn hóa công vụ cũng được xem là giải pháp mang tính căn cơ, lâu dài nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ của từng cán bộ, công chức, viên chức cũng như trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Văn hóa có liên lạc với chính trị rất mật thiết. Phải làm thế nào cho văn hóa vào sâu trong tâm lý của quốc dân, nghĩa là văn hóa phải sửa đổi được tham nhũng, được lười biếng, phù hoa, xa xỉ”. Việc xây dựng văn hóa công vụ sẽ hướng con người đến những giá trị tốt đẹp của chân, thiện, mỹ, tạo nền tảng tinh thần vững chắc để giáo dục, ngăn ngừa những hành vi tham nhũng, tiêu cực, tạo những đột phá, sức mạnh mới để xây dựng nước Việt Nam giàu đẹp, phồn vinh, hạnh phúc.

AN NHIÊN