Huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn

Cập nhật, 13:24, Thứ Ba, 29/11/2022 (GMT+7)

(VLO) Năm 2023, huyện Vũng Liêm tập trung huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn. Giữ vững, nâng chất xã NTM và xã NTM nâng cao; tập trung chỉ đạo xây dựng 1 - 2 xã đạt chuẩn NTM và 1 xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

Đồng thời, thực hiện kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng NTM theo hướng sản xuất hữu cơ, nâng chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; nhân rộng các mô hình có hiệu quả. 

Triển khai thực hiện các giải pháp tạo thuận lợi giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận và thụ hưởng các chương trình, dự án, các chính sách ưu đãi theo chương trình mục tiêu giảm nghèo…

Toàn huyện hiện có 14 xã NTM, trong đó 4 xã NTM nâng cao. Trong năm, đã thành lập Tổ công tác hỗ trợ xây dựng xã Trung Thành đạt chuẩn NTM và xã Trung Ngãi về đích NTM nâng cao, phấn đấu trong tháng 11/2022 cả 2 xã hoàn thành 19/19 tiêu chí.

THỤY VŨ