68 cuộc tiếp xúc, đối thoại với nhân dân

Cập nhật, 05:37, Thứ Ba, 29/11/2022 (GMT+7)

(VLO) Đầu năm đến nay, người đứng đầu cấp ủy các cấp trong huyện Vũng Liêm đã tiếp xúc, đối thoại với nhân dân 68 cuộc, 68 vụ việc với 628 lượt người để nghe phản ánh, kiến nghị của người dân.

Bên cạnh, Ban Tiếp công dân huyện tiếp 102 cuộc, 102 vụ việc với 154 người. Đồng thời, tiếp nhận giải quyết theo thẩm quyền 56 đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị, nội dung chủ yếu về lĩnh vực đất đai, bồi thường, môi trường, lao động, giáo dục, giải quyết chính sách… kết quả đã giải quyết 48/56 đơn, chiếm 85,7%, đang giải quyết 8 đơn.

Nhìn chung, qua các cuộc tiếp xúc, đối thoại cho thấy chưa phát sinh phản ảnh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo về tự diễn biến, tự chuyển hóa trong cán bộ, đảng viên và chưa phát sinh vụ, việc khiếu nại, tố cáo bức xúc, kéo dài.

Năm 2023, huyện Vũng Liêm sẽ tiếp tục tổ chức tiếp công dân đúng quy định, giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, không để tồn đọng quá hạn và khiếu nại vượt cấp.

THỤY VŨ