Chuyển đổi 29.800ha đất trồng lúa

Cập nhật, 07:39, Thứ Tư, 15/03/2023 (GMT+7)

Theo kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa sang trồng cây hàng năm, cây lâu năm, trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa năm 2023 vừa được ban hành, Vĩnh Long sẽ chuyển đổi 29.800ha đất lúa. Trong đó, đất lúa chuyển sang trồng cây hàng năm là 27.000ha, cây lâu năm là 2.800ha.

Mục đích chuyển đổi nhằm chuyển đổi diện tích lúa không ổn định hoặc không đảm bảo đủ nguồn nước tưới trong quá trình sản xuất sang trồng các loại cây trồng hàng năm, cây lâu năm hoặc kết hợp nuôi trồng thủy sản trên cơ sở vừa nâng cao hiệu quả sử dụng đất, vừa duy trì quỹ đất trồng lúa, bảo đảm an ninh lương thực, tăng thu nhập cho người dân, góp phần xóa đói, giảm nghèo, ổn định chính trị- xã hội, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Tổ chức lại sản xuất nông nghiệp ở các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh để nhằm khai thác được những lợi thế về đất đai, điều kiện tự nhiên của từng khu vực, tạo thuận lợi để phát triển nông nghiệp bền vững...

Một trong những nguyên tắc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa là phải linh hoạt để khi cần có thể chuyển sang trồng lúa ngay; các đối tượng được chuyển đổi phải có thị trường tiêu thụ, có lợi thế cạnh tranh và hiệu quả kinh tế cao hơn trồng lúa…

NGUYÊN KHANG