Phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050

Cập nhật, 09:55, Thứ Năm, 04/08/2022 (GMT+7)

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 26/7/2022 phê duyệt “Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu (BĐKH) giai đoạn đến năm 2050”.

Mục tiêu tổng quát là nhằm chủ động thích ứng hiệu quả, giảm mức độ dễ bị tổn thương, tổn thất và thiệt hại do BĐKH; giảm phát thải khí nhà kính theo mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050, đóng góp tích cực và trách nhiệm với cộng đồng quốc tế trong bảo vệ hệ thống khí hậu trái đất; tận dụng cơ hội từ ứng phó BĐKH để chuyển dịch mô hình tăng trưởng, nâng cao sức chống chịu và cạnh tranh của nền kinh tế.

Theo đó, UBND các tỉnh- thành trực thuộc Trung ương tổ chức xây dựng và ban hành kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH theo định kỳ 10 năm cấp tỉnh; tích hợp lồng ghép mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp vào nội dung quy hoạch tỉnh và kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội. Bên cạnh, tổ chức đánh giá tác động, tính dễ bị tổn thương, rủi ro, tổn thất và thiệt hại do BĐKH; tăng cường kiểm tra, giám sát các hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính.

SÔNG HẬU