Bồi thường, trợ cấp cho người lao động bị tai nạn lao động

Cập nhật, 05:37, Thứ Sáu, 26/06/2020 (GMT+7)

Trường hợp người lao động thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc nhưng người sử dụng lao động không đóng BHXH, thì chế độ bồi thường, trợ cấp cho người lao động bị tai nạn lao động được thực hiện như thế nào?

Huỳnh Văn Khang (Long Hồ)

Trả lời: Theo quy định tại khoản 4 Điều 5 Thông tư 04/2015/TT-BLĐTBXH ngày 2/2/2015 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ bồi thường, trợ cấp và chi phí y tế của người sử dụng lao động đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thì nếu người sử dụng lao động không đóng BHXH cho người lao động thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc theo quy định của Luật BHXH, thì ngoài việc phải bồi thường, trợ cấp theo quy định tại Điều 3, Điều 4 thông tư này, người sử dụng lao động phải trả chế độ BHXH thay cơ quan BHXH cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp như sau:

Đối với người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 5%- 30% thì người sử dụng lao động phải trả trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp một lần bằng mức quy định của Luật BHXH;

Đối với người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên thì người sử dụng lao động phải trả trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng bằng mức quy định của Luật BHXH. Việc chi trả có thể thực hiện một lần hoặc hàng tháng theo thỏa thuận của các bên.

PHÒNG BẠN ĐỌC