Thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 20 HĐND tỉnh

Cập nhật, 17:54, Thứ Năm, 26/11/2020 (GMT+7)

Ngày 26/11/2020, Ban Kinh tế- Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức họp thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 20.

Theo đó, Ban Kinh tế- Ngân sách thẩm tra dự thảo nghị quyết về việc thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa năm 2021 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long; dự thảo nghị quyết điều chỉnh, bổ sung quy hoạch đấu nối với đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2021; tờ trình ban hành nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2021, tờ trình ban hành nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2021 - 2025…

Các thành viên Ban Kinh tế- Ngân sách cơ bản thống nhất với các dự thảo; đồng thời đóng góp nhiều nội dung để các dự thảo nghị quyết được hoàn chỉnh trước khi trình tại kỳ họp thứ 20.

Trong đó, quan tâm vấn đề về tên nghị quyết cần đặt chính xác, ngắn gọn xúc tích; cần dựa sát trên cơ sở pháp lý để ban hành nghị quyết đúng thủ tục; nội dung dự thảo về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2020 cần trình bày nội dung ngắn gọn đi vào trọng tâm, nên đánh giá xác tình hình thực tế trong định hướng các chỉ tiêu về kinh tế xã hội năm 2021, cần quan tâm đánh giá các nguồn thu có khả năng khai thác nhưng chưa thực hiện được…

HẢI YẾN