Cách mạng Tháng Tám mang ý nghĩa quốc tế to lớn

Cập nhật, 14:49, Thứ Năm, 01/09/2022 (GMT+7)

Cách đây 77 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh, cả dân tộc Việt Nam triệu người như một, nhất tề vùng lên tiến hành cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám thắng lợi, đập tan ách thống trị của thực dân, phong kiến, giành chính quyền về tay Nhân dân.

Chiến thắng vang dội này cũng mở đầu cho quá trình sụp đổ của chế độ thực dân tàn bạo, cổ vũ các dân tộc thuộc địa trên thế giới đấu tranh tự giải phóng, giành độc lập, tự do.

Trải qua quá trình đấu tranh cách mạng lâu dài gian khổ, dân tộc Việt Nam đã giải đáp cho câu hỏi lớn mà phong trào giải phóng dân tộc đặt ra. Thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã khẳng định 1 chân lý: Một dân tộc dù nhỏ bé, nhưng đoàn kết một lòng, dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản, sẽ giành thắng lợi trước bất kỳ kẻ thù xâm lược nào, dù chúng lớn mạnh đến đâu.

Nếu như trước Cách mạng Tháng Tám, các dân tộc thuộc địa và phụ thuộc trên thế giới đều phải chịu cảnh áp bức, bóc lột, với tư tưởng hoang mang, lo sợ trước sức mạnh của chủ nghĩa đế quốc, thực dân; thì nay, chiến thắng của dân tộc Việt Nam đã tạo niềm tin, động lực mạnh mẽ, cổ vũ họ vùng lên làm cách mạng.

Trước tấm gương tích cực của Việt Nam, phong trào giải phóng dân tộc tại các nước bị áp bức và nô dịch trên thế giới đã có những bước tiến vô cùng mạnh mẽ, và không gì có thể ngăn cản nổi xu thế độc lập, tự do. Trong vòng 20 năm kể từ Cách mạng Tháng Tám đến giữa những năm 60, Indonesia, Philippines, Ấn Độ, Myanmar, Ai Cập, Cuba… hàng chục quốc gia ở khắp Châu Á, Châu Phi, Mỹ Latin… lần lượt đứng lên đấu tranh giành độc lập. Đặc biệt, hệ thống thuộc địa của Pháp từ chỗ nguyên vẹn, hoàn chỉnh trong 1 thể thống nhất đã bị sụp đổ, chỉ còn lại khoảng 1% diện tích và 1/70 cư dân là còn nằm trong sự kiểm soát của đế quốc Pháp.

Tất cả những điều đó đã cho thấy, cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 không chỉ có ý nghĩa to lớn đối với lịch sử Việt Nam, mà còn có tầm vóc to lớn trong tiến trình lịch sử thế giới, mở đầu cho thời kỳ tan rã không gì cứu vãn nổi của chủ nghĩa thực dân cũ và mới.

Gần 8 thập niên đã trôi qua, tình hình thế giới đã có nhiều thay đổi, nhưng ngọn cờ độc lập dân tộc vẫn luôn được giương cao, tinh thần tự lực, tự cường luôn được đặt ở vị trí hàng đầu trong sự phát triển của mỗi quốc gia, dân tộc. Tấm gương Việt Nam từ Cách mạng Tháng Tám vẫn luôn cổ vũ, động viên những người bạn cùng chung xuất phát điểm là những dân tộc từng bị áp bức, bóc lột, trên mỗi bước đường đi lên của họ. Đó cũng là nhân tố cơ bản và quan trọng trong sự nghiệp xây dựng mối quan hệ hợp tác, hữu nghị và bình đẳng giữa dân tộc Việt Nam với bạn bè khắp năm châu.

PV