Hỏi - Đáp Chính sách bảo hiểm thất nghiệp

Cập nhật, 05:51, Thứ Sáu, 07/10/2022 (GMT+7)

Tôi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN), thời gian hưởng là 12 tháng, cho tôi hỏi quy định về việc thông báo việc làm hàng tháng như thế nào? Những trường hợp nào được miễn thông báo hàng tháng? Khi có việc làm mới thì tôi phải làm gì?

(Nguyễn Văn Tiến, huyện Long Hồ)

Trả lời: Căn cứ khoản 1, Điều 10 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH quy định:

1. Trong thời gian hưởng TCTN, hàng tháng người lao động (NLĐ) phải trực tiếp thông báo về việc tìm kiếm việc làm với Trung tâm Dịch vụ việc làm (TTDVVL) nơi đang hưởng TCTN theo Mẫu số 16 ban hành kèm theo thông tư này, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3, Điều 10 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH.

2. NLĐ đang hưởng TCTN không phải thực hiện thông báo hàng tháng về việc tìm kiếm việc làm nếu thời gian thông báo về việc tìm kiếm việc làm nằm trong khoảng thời gian mà NLĐ thuộc một trong các trường được miễn thông báo như: nam từ đủ 60 tuổi trở lên, nữ từ đủ 55 tuổi trở lên; NLĐ được xác định thuộc danh mục bệnh phải điều trị dài ngày có giấy xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền; nghỉ hưởng chế độ thai sản có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền...; đang tham gia khóa học nghề theo quyết định của Giám đốc Sở Lao động - TB - XH và có xác nhận của cơ sở dạy nghề;...

Vì vậy, hàng tháng ông phải trực tiếp thông báo với TTDVVL nơi đang hưởng TCTN về việc tìm kiếm việc làm, nếu ông không nộp thông báo đúng theo quy định thì ông sẽ bị tạm dừng hưởng TCTN.

* Tìm được việc làm cần thông báo ngay cho TTDVVL:

Căn cứ điểm 2, khoản 9, Điều 1 Nghị định số 61/2020/NĐ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp quy định: NLĐ đang hưởng TCTN khi tìm được việc làm phải thông báo cho TTDVVL nơi đang hưởng TCTN và kèm theo bản sao giấy tờ có liên quan để thực hiện thủ tục chấm dứt hưởng TCTN; NLĐ được xác định là có việc làm khi thuộc một trong các trường hợp: đã giao kết hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định có thời hạn từ đủ 1 tháng trở lên.

Do đó, khi ông đang hưởng TCTN mà tìm được việc làm thì trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động có hiệu lực, ông phải thông báo với TTDVVL, đồng thời nộp bản sao hợp đồng lao động và thông báo về việc có việc làm để được bảo lưu thời gian chưa hưởng TCTN theo quy định.

MINH THÁI (thực hiện)