Đào tạo sơ cấp và dưới 3 tháng cho 25.000 lao động

Cập nhật, 07:48, Thứ Tư, 15/09/2021 (GMT+7)

Theo Quyết định 2355/QĐ-UBND của UBND tỉnh Vĩnh Long (ngày 6/9/2021) phê duyệt Đề án hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021- 2025, đề án sẽ hỗ trợ đào tạo 25.000 lao động của tỉnh.

Qua đó đóng góp thực hiện hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp chung của tỉnh đề ra giai đoạn 2021- 2025 là 175.000 người; nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo của tỉnh đến cuối năm 2025 đạt 65%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo có văn bằng chứng chỉ đạt 35%.

Đề án nhằm góp phần tăng cường trang bị, nâng cao trình độ kiến thức, kỹ năng nghề, thúc đẩy tạo việc làm, ổn định và nâng cao hiệu quả việc làm, thu nhập cho người lao động, phục vụ cho phát triển, cơ cấu lại, chuyển dịch các ngành nghề sản xuất, dịch vụ, chuyển dịch cơ cấu lao động, thực hiện mục tiêu giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới... trên địa bàn tỉnh.

Theo Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, tính đến tháng 8/2021, tỷ lệ lao động qua đào tạo của tỉnh đạt 54,19%, trong đó lao động qua đào tạo có bằng cấp chứng chỉ đạt 15,89%.

MINH THÁI