Chuyển đổi 29.500ha đất lúa

Cập nhật, 07:00, Thứ Tư, 15/06/2022 (GMT+7)

UBND tỉnh vừa ra quyết định ban hành kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa năm 2022 với tổng diện tích 29.500ha. Trong đó, diện tích chuyển sang cây trồng hàng năm là 26.800ha và chuyển sang trồng cây lâu năm là 2.700ha.

Mục đích chuyển đổi là nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất, bảo đảm an ninh lương thực, tăng thu nhập cho người dân, góp phần xóa đói giảm nghèo, ổn định chính trị- xã hội, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu. Đồng thời nhằm hình thành các vùng sản xuất chuyên canh với khối lượng lớn, vùng sản xuất hàng hóa hiệu quả cao, tạo thuận lợi để phát triển nông nghiệp bền vững.

UBND tỉnh yêu cầu việc chuyển đổi đất trồng lúa phải đúng quy định của pháp luật về quản lý đất đai và phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội phải đi liền với bảo vệ đất lúa. Đất lúa được chuyển đổi là diện tích lúa không ổn định hoặc không đảm bảo đủ nguồn nước tưới. Diện tích chuyển đổi phải nằm trong quy hoạch hoặc kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

TRUNG CHÁNH