Nghiệm thu đề tài "Nghiên cứu đề xuất giải pháp để các doanh nghiệp ở tỉnh Vĩnh Long thực hiện tốt trách nhiệm xã hội"

Cập nhật, 05:50, Chủ Nhật, 19/06/2022 (GMT+7)

(VLO) Đây là đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh vừa được Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức nghiệm thu, do Viện Nghiên cứu Đời sống Xã hội chủ trì, PGS.TS. Nguyễn Đức Lộc chủ nhiệm đề tài.

Đề tài được thực hiện từ tháng 5/2020 đến tháng 4/2022 đánh giá thực trạng việc thực hiện trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp ở tỉnh Vĩnh Long; đề xuất giải pháp để các doanh nghiệp thực hiện tốt trách nhiệm xã hội.

Đề tài gồm 5 phần chính: Báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt; báo cáo tổng quan cơ sở lý luận và thực tiễn; báo cáo đánh giá thực trạng; báo cáo xây dựng bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá các doanh nghiệp tỉnh thực hiện tốt trách nhiệm xã hội; báo cáo đề xuất và xây dựng mô hình lý thuyết để các doanh nghiệp tỉnh thực hiện tốt trách nhiệm xã hội.

Đề tài góp phần vào việc phát triển lý thuyết về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Hiệu quả xã hội góp phần nâng cao nhận thức về trách nhiệm doanh nghiệp đối với người lao động, môi trường và cộng đồng. Qua đó cải thiện chất lượng việc làm, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người lao động…

THÚY- HẠNH