Hướng dẫn xác định cơ cấu ngạch công chức từ 15/2/2023

Cập nhật, 01:05, Thứ Sáu, 06/01/2023 (GMT+7)

Ngày 31/12/2022, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 13/2022/TT-BNV về hướng dẫn việc xác định cơ cấu ngạch công chức. Thông tư 13 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/2/2023.

Việc xác định cơ cấu ngạch công chức của từng cơ quan, tổ chức hành chính căn cứ vào:

- Danh mục vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành và chuyên môn dùng chung do Bộ Nội vụ và các bộ quản lý ngành, lĩnh vực hướng dẫn theo quy định tại Nghị định 62/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và biên chế công chức;

- Mức độ phức tạp của công việc và số lượng biên chế công chức cần bố trí theo từng vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Tiêu chuẩn ngạch công chức chuyên ngành tương ứng với vị trí việc làm.

Khi xác định cơ cấu ngạch công chức của các cơ quan, tổ chức hành chính thì không tính công chức đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo, quản lý.

Về trình tự xác định cơ cấu ngạch công chức:

- Người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức bố trí theo từng vị trí việc làm tại cơ quan, tổ chức mình để xác định tỷ lệ phần trăm (%) công chức giữ các ngạch theo từng chuyên ngành tại cơ quan, tổ chức, báo cáo cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Người đứng đầu cơ quan quản lý công chức phê duyệt cơ cấu ngạch công chức phù hợp với mức độ phức tạp của công việc theo vị trí việc làm, tính chất, đặc điểm, quy mô hoạt động của cơ quan sử dụng công chức.

- Bộ phận làm công tác tổ chức cán bộ tham mưu, giúp người đứng đầu thực hiện việc xác định số lượng ngạch công chức và cơ cấu ngạch công chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

BT (theo luatvietnam.vn)