Vũng Liêm: 100% cán bộ, đảng viên cam kết tự rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống

Cập nhật, 06:10, Thứ Năm, 18/11/2021 (GMT+7)

(VLO) Theo Huyện ủy Vũng Liêm, thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy tăng cường kiểm tra, giám sát, chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, thiếu sót qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình, góp phần đấu tranh ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy.

Hàng năm, 100% cán bộ, đảng viên cam kết tự rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống, không suy thoái, “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” gắn với đăng ký làm theo Bác bằng những việc làm hàng ngày và hàng tháng. Kết quả, thái độ, tác phong, chất lượng thực hiện công vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên chuyển biến tích cực, hiệu quả hơn.

Tỷ lệ đảng viên tham gia học tập, quán triệt nghị quyết luôn đạt từ 95% trở lên. Các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy và Huyện ủy, tùy theo tính chất cũng được phổ biến đầy đủ, giáp tay trong nội bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Huyện cũng thành lập ban chỉ đạo, tổ dư luận xã hội, nhóm Zalo, Facebook tuyên truyền thông tin chính thống của Đảng, Nhà nước và nắm bắt thông tin, đấu tranh, phản bác luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, định hướng dư luận xã hội.

NGUYỄN THỊNH