TX Bình Minh: Học tập Bác Hồ gắn với nhiệm vụ chính trị

Cập nhật, 05:40, Thứ Năm, 03/06/2021 (GMT+7)

(VLO) Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại TX Bình Minh cho thấy, hầu hết tập thể, cá nhân đều đưa nội dung thực hiện chủ đề hàng năm gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng được chuẩn mực đạo đức, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện, phù hợp với đặc điểm hoạt động của ngành, cơ quan, đơn vị góp phần làm chuyển biến mạnh mẽ các mặt đời sống xã hội.

Có nhiều mô hình, nội dung làm theo rất thiết thực như: thực hiện giảm tỷ lệ hộ nghèo đạt chỉ tiêu nghị quyết; chân tình, nồng hậu, tự nhiên; hàng rào hoa văn minh đô thị… Việc xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề được quan tâm thực hiện; nhiều cán bộ, đảng viên ý thức, tự giác rèn luyện đạo đức, lối sống biểu hiện qua các việc làm cụ thể hàng ngày, trong các mối quan hệ với gia đình, tập thể.

NGUYỄN PHƯƠNG