Mang Thít

Tỷ lệ kết nạp đảng viên vượt chỉ tiêu

Cập nhật, 09:05, Thứ Năm, 21/12/2023 (GMT+7)

Năm 2023, huyện Mang Thít kết nạp được 130 đảng viên, đạt 144,4% nghị quyết năm và đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao.

Hoàn thành công tác đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân, cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2023, trong đó có 97,56% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, vượt chỉ tiêu nghị quyết.

Đồng thời, huyện thực hiện tốt công tác sắp xếp, kiện toàn, bổ sung, điều động, luân chuyển cán bộ, chuẩn bị tốt nguồn cán bộ cho nhiệm kỳ mới. Cấp ủy, ủy ban kiểm tra 2 cấp hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023.

Cấp ủy 2 cấp kiểm tra 38 tổ chức đảng và 61 đảng viên, kết quả thực hiện tốt nội dung kiểm tra; giám sát chuyên đề 40 tổ chức đảng, 61 đảng viên, kết quả thực hiện tốt nội dung giám sát nhưng còn một vài hạn chế, thiếu sót cần khắc phục.

Bên cạnh, công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện đúng quy định.

HẢI YẾN