Phát động cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Cập nhật, 15:00, Thứ Sáu, 24/03/2023 (GMT+7)

(VLO) Ngày 24/3, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức họp báo phát động hưởng ứng cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3, năm 2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương. (Ảnh)

Đối tượng dự thi là tác giả, nhóm tác giả là người Việt Nam trong nước. Khuyến khích sự tham gia của đảng viên, cán bộ, CCVC, người lao động, học viên, sinh viên, giáo viên, giảng viên các trường chính trị, lực lượng vũ trang…

Tác phẩm dự thi bảo đảm tính khoa học, tính Đảng, tính chiến đấu, tính định hướng, kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”. Chủ đề dự thi gồm 3 nhóm chính là bảo vệ, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Bảo vệ, lan tỏa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự nghiệp đổi mới, con đường đi lên CNXH ở Việt Nam hiện nay; nhận diện và đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ. Thực tiễn, kinh nghiệm tổ chức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Bà Nguyễn Thị Minh Trang- Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cấp tuyên giáo, các sở ban ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội tích cực tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân tham gia cuộc thi và tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện cuộc thi đạt yêu cầu đề ra. Nhất là qua cuộc thi phải tạo được sức lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ nhận tác phẩm dự thi từ khi ban hành kế hoạch phát động cuộc thi đến hết ngày 30/6/2023.

Xem video.

Tin, ảnh: HẢI YẾN