Cụ thể hóa Nghị quyết Trung ương 6 thành chương trình, kế hoạch, đề án cụ thể

Cập nhật, 12:58, Thứ Bảy, 31/12/2022 (GMT+7)

Các cấp ủy, tổ chức Đảng cần khẩn trương nghiên cứu cụ thể hóa nội dung các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 6, Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị thành chương trình, kế hoạch, đề án cụ thể, có sự phân công, phân nhiệm, lộ trình thực hiện rõ ràng, hiệu quả với phương châm: Chủ trương 1, biện pháp 10, hành động 20.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu kết luận Hội nghị - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu kết luận Hội nghị - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Sau 2 ngày làm việc nghiêm túc và trách nhiệm, Hội nghị toàn quốc (trực tiếp kết hợp với trực tuyến) nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã hoàn thành chương trình đề ra và bế mạc vào chiều 6/12.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe các đồng chí lãnh đạo truyền đạt 4 chuyên đề là: Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới;

Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phát biểu kết luận và chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, nội dung các nghị quyết và kết luận mà Hội nghị Trung ương 6 (khóa 13) thông qua là rất hệ trọng; tiếp tục cụ thể hóa chủ trương lớn, nhất quán của Đảng được xác định trong Cương lĩnh và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Đó là xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng; công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước…

Những nội dung này đã được các đồng chí báo cáo viên giới thiệu, truyền đạt rất đầy đủ và sâu sắc tại Hội nghị.

Đồng chí Võ Văn Thưởng nêu rõ, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị là rất hệ trọng nên trong quá trình tiến hành phải kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Marx – Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh;

thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ. Chủ động, tích cực, có quyết tâm chính trị cao, đồng thời phải cẩn trọng, có bước đi vững chắc.

Những vấn đề thực tiễn đòi hỏi, đã rõ, thực tiễn chứng minh là đúng, có sự thống nhất cao thì kiên quyết đổi mới, kiên quyết thực hiện; những vấn đề cần thiết nhưng chưa rõ, còn nhiều ý kiến khác nhau thì tiếp tục nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, thực hiện thí điểm; những chủ trương đã thực hiện nhưng không phù hợp thì nghiên cứu, điều chỉnh sửa đổi kịp thời.

Sau hội nghị này, đồng chí Võ Văn Thưởng yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng cần tập trung, tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng nội dung Nghị quyết Trung ương 6 với nhiều hình thức phù hợp; giúp cho các cấp ủy tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ, thấm nhuần nội dung các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6.

Sau 2 ngày làm việc nghiêm túc và trách nhiệm, Hội nghị toàn quốc (trực tiếp kết hợp với trực tuyến) nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã hoàn thành chương trình đề ra - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Sau 2 ngày làm việc nghiêm túc và trách nhiệm, Hội nghị toàn quốc (trực tiếp kết hợp với trực tuyến) nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã hoàn thành chương trình đề ra - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Việc học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 6 phải được tiến hành thường xuyên, xuyên suốt nhiệm kỳ; đồng thời với việc tuyên truyền giới thiệu mô hình, điển hình hay trong quá trình thực hiện; kịp thời phê bình các tập thể, cá nhân thực hiện chưa tốt.

Chú trọng công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, đặc biệt phải quan tâm đổi mới mạnh mẽ công tác tổ chức thực hiện Nghị quyết, kết luận của Trung ương bảo đảm khoa học, chặt chẽ, hiệu quả.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng khẩn trương nghiên cứu cụ thể hóa nội dung các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 6, Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị thành chương trình, kế hoạch, đề án cụ thể, có sự phân công, phân nhiệm, lộ trình thực hiện rõ ràng, hiệu quả với phương châm: Chủ trương 1, biện pháp 10, hành động 20.

Khắc phục tình trạng nghị quyết thì rất hay nhưng mà thực hiện thì rất gay, vài năm sau xem lại vẫn còn nguyên giá trị.

"Tôi nhớ, phát biểu bế mạc Đại hội XIII của Đảng, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói, Đại hội XIII tổ chức rất thành công rồi, có nghị quyết rồi nhưng mà phải đưa nghị quyết vào cuộc sống, làm ra của cải vật chất, làm cho đời sống của người dân ngày càng ấm no, hạnh phúc, lúc bấy giờ mới thực sự thành công", đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu.

Đồng chí Võ Văn Thưởng nêu rõ, Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết hôm nay mới chỉ là bước đầu. Tiếp theo các đồng chí phải tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc hơn, bảo đảm cho việc tổ chức thực hiện đạt kết quả cao, hiệu quả thực sự; kịp thời giải quyết các vấn đề thực tiễn đang đặt ra, phù hợp với điều kiện của các địa phương, cơ quan, đơn vị.

"Tôi tin tưởng rằng, với quyết tâm của toàn Đảng, hệ thống chính trị, sự đoàn kết đồng lòng của nhân dân. Các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 6 sẽ sớm đi vào cuộc sống, tạo ra sự thay đổi thực sự trong các lĩnh vực mà Nghị quyết, kết luận của Trung ương đề cập, góp phần củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng", đồng chí Võ Văn Thưởng bày tỏ.

Theo Nguyễn Hoàng/Báo điện tử Chính phủ