Đang tham gia tố tụng nhưng công ty giải thể, xử lý sao?

Cập nhật, 15:46, Thứ Tư, 27/03/2024 (GMT+7)

Công ty nơi tôi đang làm việc đang liên quan đến một vụ tranh chấp và cơ quan chức năng đã thụ lý giải quyết. Tuy nhiên, do kinh doanh khó khăn nên công ty vừa có quyết định giải thể, trong khi vụ tranh chấp chưa được giải quyết xong. Trong trường hợp này thì việc tham gia tố tụng được thực hiện như thế nào để đảm bảo quyền lợi công ty?

Võ Ngọc Hoa

(Bình Tân)

Trả lời:

Khoản 2, Điều 74 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 bị thay thế một số nội dung bởi khoản 3, Điều 217 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về kế thừa quyền, nghĩa vụ tố tụng. Theo đó, trường hợp đương sự là cơ quan, tổ chức đang tham gia tố tụng phải chấm dứt hoạt động, bị giải thể, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, chuyển đổi hình thức tổ chức thì việc kế thừa quyền, nghĩa vụ tố tụng dân sự của cơ quan, tổ chức đó được xác định như sau: Trường hợp tổ chức phải chấm dứt hoạt động, bị giải thể là công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh thì cá nhân, tổ chức là thành viên của tổ chức đó hoặc đại diện của họ tham gia tố tụng; trường hợp cơ quan, tổ chức phải chấm dứt hoạt động, bị giải thể là cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị- xã hội, tổ chức chính trị xã hội- nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội- nghề nghiệp, doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thì đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp của cơ quan, tổ chức đó hoặc đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức tiếp nhận các quyền, nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức đó tham gia tố tụng.

Như vậy, trường hợp đang tham gia tố tụng mà doanh nghiệp bị giải thể thì tùy từng loại hình doanh nghiệp sẽ được xử lý như đã nêu.

NT. PHÒNG BẠN ĐỌC