Mức chi đào tạo, bồi dưỡng CB, CCVC trên địa bàn tỉnh

Cập nhật, 06:17, Thứ Sáu, 23/08/2019 (GMT+7)

Nghị quyết số 187 ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh sửa đổi điểm m khoản 2 Điều 1 của Nghị quyết số 157 ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (CB, CCVC) trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Cụ thể, tại điểm m quy định chi hoạt động quản lý trực tiếp các lớp bồi dưỡng CB, CC của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng hoặc các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ mở lớp đào tạo, bồi dưỡng.

Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng hoặc cơ quan tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng CB, CC được phép trích tối đa không quá 10% trên tổng kinh phí của mỗi 2 lớp học và được tính trong phạm vi nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng được phân bổ để chi phí cho các nội dung chi như:

Chi hoạt động quản lý trực tiếp các lớp bồi dưỡng CB, CCVC: Chi công tác phí cho cán bộ quản lý lớp của cơ sở đào tạo (nếu có); chi làm thêm giờ của CB quản lý lớp (nếu có) và các khoản chi khác để phục vụ quản lý, điều hành lớp học (nếu có).

Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng CB, CCVC đã được ngân sách đầu tư xây dựng phòng nghỉ phải có trách nhiệm bố trí chỗ nghỉ cho học viên ở xa đối với những lớp được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ và phân bổ kinh phí thực hiện; không được thu thêm khoản tiền phòng nghỉ của học viên.

Kinh phí phục vụ quản lý lớp học không chi hết, cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, cơ quan tổ chức lớp bồi dưỡng được chủ động sử dụng cho các nội dung khác có liên quan phục vụ nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng CB, CC.

Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, cơ quan tổ chức lớp bồi dưỡng CB, CC có trách nhiệm quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ về định mức chi quản lý và sử dụng khoản kinh phí quản lý lớp học đảm bảo phù hợp với quy định hiện hành của Nhà nước.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 22/7/ 2019.

HP