Năm 2018 có 265.106 biên chế hưởng lương

Cập nhật, 10:19, Thứ Sáu, 02/03/2018 (GMT+7)

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2018.

Theo đó, tổng biên chế công chức năm 2018 của các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước, cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài (không bao gồm biên chế của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng;

biên chế công chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập và cán bộ, công chức cấp xã); biên chế công chức dự phòng và biên chế của các hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước là 265.106 biên chế.

Trong đó, biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước là 263.621; biên chế công chức dự phòng là 799; tổng biên chế của các hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước là 686 biên chế.

Thủ tướng Chính phủ giao các bộ, ngành và địa phương thực hiện điều chuyển, sắp xếp trong tổng biên chế được giao khi thành lập tổ chức mới hoặc được giao nhiệm vụ mới và thực hiện tinh giản biên chế theo quy định.

HP (nguồn SGGP)