Khai giảng lớp bồi dưỡng đảng viên mới khóa I/2020

Cập nhật, 09:19, Thứ Ba, 30/06/2020 (GMT+7)

Ngày 29/6/2020, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh khai giảng lớp bồi dưỡng đảng viên mới khóa I/2020. Có trên 100 học viên là đảng viên dự bị của các chi- đảng bộ cơ sở trực thuộc tham dự.

Tham gia lớp bồi dưỡng này, các học viên sẽ được tiếp thu một số nội dung về chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh- nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển kinh tế- xã hội của Đảng; Phát triển GD- ĐT, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, quản lý tài nguyên bảo vệ môi trường; xây dựng Đảng về đạo đức…

Lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ, nhận thức về lý luận chính trị và chủ nghĩa yêu nước cho học viên. Từ đó, mỗi đảng viên mới xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

CẨM HUỆ