Có thể yêu cầu đo đạc diện tích đất khi tách thửa?

Cập nhật, 05:51, Thứ Ba, 14/09/2021 (GMT+7)

(VLO) Cha tôi có để lại thửa đất cho vợ chồng tôi. Nay chúng tôi muốn tách thửa đất để mỗi người đứng tên riêng. Xin hỏi tôi có thể yêu cầu đo đạc lại diện tích đất khi tách thửa không?

Hồ Quang Nam (Long Hồ)

Trả lời: Theo Điều 79 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, trình tự, thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng được quy định như sau:

Người sử dụng đất nộp 1 bộ hồ sơ thực hiện quyền của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất. Trường hợp thực hiện quyền của người sử dụng đất đối với một phần thửa đất thì người sử dụng đất đề nghị văn phòng đăng ký đất đai thực hiện đo đạc tách thửa đối với phần diện tích cần thực hiện quyền của người sử dụng đất trước khi nộp hồ sơ thực hiện quyền của người sử dụng đất.

Ngoài ra, Nghị định số 01/2017/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai) đã quy định sửa đổi Điều 61 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP về thời gian thực hiện thủ tục hành chính về đất đai.

Cụ thể, thời gian thực hiện thủ tục tách thửa, hợp thửa đất; thủ tục đăng ký đất đai đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý là không quá 15 ngày.

Căn cứ quy định trên, ông có thể đề nghị văn phòng đăng ký đất đai ở địa phương thực hiện đo đạc tách thửa đối với phần diện tích cần thực hiện quyền của người sử dụng đất. Thời gian thực hiện là không quá 15 ngày.

PHÒNG BẠN ĐỌC