Muốn thành lập doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh ở đâu?

Cập nhật, 05:19, Thứ Tư, 30/10/2019 (GMT+7)

Khi muốn thành lập doanh nghiệp để hoạt động sản xuất kinh doanh, cá nhân, tổ chức phải thực hiện hoạt động đăng ký kinh doanh (ĐKKD). Vậy phải ĐKKD ở đâu?

Nguyễn Văn Quốc (Mang Thít)

Trả lời: Theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ, về đăng ký doanh nghiệp thì hiện nay cơ quan ĐKKD được tổ chức ở tỉnh- thành trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh) và ở quận- huyện- thị- thành thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện), bao gồm:

Ở cấp tỉnh: Phòng ĐKKD thuộc Sở Kế hoạch- Đầu tư (sau đây gọi chung là phòng ĐKKD).

Phòng ĐKKD có thể tổ chức các điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc phòng ĐKKD tại các địa điểm khác nhau trên địa bàn cấp tỉnh.

TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh có thể thành lập thêm 1 hoặc 2 phòng ĐKKD và được đánh số theo thứ tự. Việc thành lập thêm phòng ĐKKD do UBND thành phố quyết định sau khi thống nhất với Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Ở cấp huyện: Phòng Tài chính- Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện thực hiện nhiệm vụ đăng ký hộ kinh doanh (sau đây gọi chung là cơ quan ĐKKD cấp huyện).

Như vậy, đối với việc đăng ký hộ kinh doanh thì thực hiện tại cơ quan đăng ký cấp huyện. Còn đối với thành lập doanh nghiệp thì thực hiện đăng ký tại Phòng ĐKKD thuộc Sở Kế hoạch- Đầu tư.

PHÒNG BẠN ĐỌC