Khám lại theo giấy hẹn có được BHYT thanh toán?

Cập nhật, 06:03, Thứ Tư, 08/05/2019 (GMT+7)

Trường hợp người bệnh đi khám bệnh theo giấy hẹn tái khám của bác sĩ thì có được BHYT thanh toán không?

Lê Thanh Ngân (TP Vĩnh Long)

Trả lời: Theo quy định tại Công văn số 4996/BHXH-CSYT ngày 29/11/2018 của BHXH Việt Nam về việc triển khai thực hiện một số nội dung theo quy định tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP thì trường hợp sử dụng giấy hẹn khám lại theo quy định tại khoản 5 Điều 15 Nghị định số 146/2018 (trường hợp chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh, người tham gia BHYT phải xuất trình hồ sơ chuyển tuyến của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và giấy chuyển tuyến theo Mẫu số 6 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

Trường hợp giấy chuyển tuyến có giá trị sử dụng đến hết ngày 31/12 nhưng đợt điều trị chưa kết thúc thì được sử dụng giấy chuyển tuyến đó đến hết đợt điều trị.

Trường hợp khám lại theo yêu cầu điều trị, người tham gia BHYT phải có giấy hẹn khám lại của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo Mẫu số 5 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này mà trước đó đã được chuyển đúng tuyến theo quy định tại Điều 10, Điều 11 Thông tư số 40/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015 của Bộ Y tế; mức hưởng quy định tại khoản 1, Điều 22 Luật BHYT. Ngoài các trường hợp nêu trên, mức hưởng thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 22 Luật BHYT.

PHÒNG BẠN ĐỌC