Cơ quan nào có thẩm quyền đăng ký kinh doanh ở cấp huyện?

Cập nhật, 05:56, Thứ Năm, 02/05/2019 (GMT+7)

Tôi định mở cơ sở kinh doanh ở gia đình nên cần thực hiện các thủ tục thành lập hộ kinh doanh cá thể. Xin hỏi, cơ quan nào có thẩm quyền đăng ký kinh doanh?

Nguyễn Ngọc Như (Trà Ôn)

Trả lời: Theo Điều 13 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP quy định về cơ quan đăng ký kinh doanh như sau: Cơ quan đăng ký kinh doanh được tổ chức ở tỉnh- thành trực thuộc Trung ương và ở quận- huyện- thị- thành thuộc tỉnh, bao gồm:

Ở cấp tỉnh: Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch- Đầu tư. Phòng đăng ký kinh doanh có thể tổ chức các điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc phòng đăng ký kinh doanh tại các điểm khác nhau trên địa bàn cấp tỉnh.

TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh có thể thành lập thêm 1 hoặc 2 phòng đăng ký kinh doanh và được đánh số theo thứ tự. Việc thành lập thêm phòng đăng ký kinh doanh do UBND thành phố quyết định sau khi thống nhất với Bộ Kế hoạch- Đầu tư.

Ở cấp huyện: Phòng tài chính- kế hoạch thuộc UBND cấp huyện thực hiện nhiệm vụ đăng ký hộ kinh doanh theo quy định tại Điều 15 nghị định này.

Cơ quan đăng ký kinh doanh có tài khoản và con dấu riêng.

Căn cứ quy định trên ở cấp huyện, phòng tài chính- kế hoạch thuộc UBND cấp huyện thực hiện nhiệm vụ đăng ký hộ kinh doanh quy định tại Điều 15.

PHÒNG BẠN ĐỌC